கிராம அபிவிருத்தி சங்கம்

Manage projects funded by Divisional Secretariat

Fund source: Govt. Divisional Secretariat

Contact:webadmin@edaikkadu.com

Committee

பொருளாளர்: கந்தசாமி சோதிமுருகேசு 0776011448

செயலாளர்: சிவலிங்கம் செல்வநாதன் 0773155069

தலைவர்: கந்தசாமி கேதீஸ்வரன் 0776797168