பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு.கயேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களின் நிதியிலிருந்து ஒரு லட்ஷம் ரூபா முன்பள்ளி க்கு வழங்கப்பட்டது

By : க.சஞ்சீவன்.( இடைக்காடு ) (Dec. 25, 2021)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10